10 de set. 2015

INFORMACIO DE LES NORMATIVES DEL MENJADOR 
SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
ESCOLA MERCE RODOREDA

Telèfon del menjador; 683159068
Despatx; 93-674.50.16 (Montse)
montse.catalan@camposestela.com
Telèfon AMPA: 695966781

        Setembre 2015
         Benvolgudes famílies:
En nom de tot l’equip de Campos Estela, volem donar-vos la benvinguda al servei de menjador de l’escola.
Des de 1968 oferim serveis d’àpats i lleure per a escoles mitjançant la continuïtat del projecte educatiu del centre i unes pautes alimentàries basades en una dieta equilibrada, divertida i segura.
Ens sentim molt agraïts i il·lusionats de poder participar en l’educació dels vostres fills al llarg del proper curs.
Gràcies per la vostra confiança... i bon profit!

INFORMACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
Horaris:
L’horari habitual de menjador durant el curs escolar serà de 12.30 a 15.00.
L’horari dels dies de jornada intensiva serà de 13.00 a 15.30.
L’horari d’atenció a les famílies serà de 09:15 a 09:45 h. del matí.

Ús servei menjador:
No es pot fer ús del menjador amb pendent de pagament de cursos o mesos anteriors.
Els alumnes que utilitzen el servei de menjador han de respectar la normativa de menjador. Cap alumne podrà marxar del menjador sense justificació i notificació prèvia.
Les famílies rebran un informe periòdic d’hàbits i comportament per escrit per a tots els alumnes.
Us demanem que adeqüeu l’horari d’administració de medicaments a fora d’hores de menjador. En cas que això sigui impossible, contacteu amb la coordinadora i porteu-li la prescripció del metge.
Els alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries han de lliurar el certificat mèdic actualitzat a la coordinadora.
Els dies d’excursió es facilitarà un PICNIC a tots aquells alumnes fixes de menjador. En cas que no es vulgui, han de comunicar-ho al servei de menjador amb un mínim de 2 dies d’antelació.

Serveis i preus:
  Preu fix (mínim 2 dies a la setmana. sempre els mateixos)
Soci; 6,15 €
No soci; 6,20 €
  Preu esporàdic (avisa el dia que es queda al tutor i coordinadora).
Soci; 6,70 €
No soci; 7,60 €
  Els usuaris fixos que no assisteixin al menjador han d’avisar abans de les 9,45 h per poder gaudir del descompte de 2,40 € per dia. En absències superiors a 3 dies seguits, es retornarà el total del menú.
Als alumnes inscrits com a becats, no se’ls aplicarà la beca fins que no rebem la confirmació de la mateixa per part de l’escola.
En el cas de que s’anul-li una excursió per mal temps, els nens que portin el menjar de casa seva, se’ls hi cobrarà la part del monitoratge.
Per causes alienes a l’empresa (vaga general, de mestres, de monitors, o climatològiques, nevades etc...) es descomptarà el dia com una falta avisada.

Domiciliació de rebuts: (molt important)
A partir de setembre del 2015 no es vendran tickets.
Es domiciliarà una única quota per a tots els serveis contractats. Les quotes es domiciliaran el dia 5 de cada mes, i inclouran del 1 al 31 del mes vençut. Cada mes es cobrarà 1,00 € en concepte de gestió de rebuts.
En cas de devolució d’un rebut s’avisarà la família perquè realitzi un ingrés o una transferència bancària. Un cop fet, s’haurà de portar el comprovant bancari a la coordinadora del menjador.
Cada rebut retornat es penalitzarà amb 5,00 €, en concepte de despeses de gestió de la devolució.
Observacions:
Les famílies que tinguin ticket disposen del curs 2015-16 per utilitzar-los. En cas contrari, aquests quedaran anulats.

      Llei Protecció de dades:
En compliment d'allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD"), VALLES DE SERVEIS ESCOLES, S.L. (en endavant VALLES) l'informa que les dades de carácter personal puguin ser facilitats en el marc de la relació que ens vincula, serán incorporats a un fitxer del qual n'és responsable VALLÈS, que està registrat a la Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la gestió contable, fiscal i administrativa derivada de la mencionada relació, gestionar la prestació dels serveis encomanats i eventualment enviar-li informació comercial sobre els serveis que considerem que poden ser del seu interès.
Les seves dades seran objecte de tractament per part de VALLÈS i podran ser comunicades a les empreses col·laboradores com CAMPOSESTELA, S.L. amb domicili a Rubí, amb les mateixes finalitats que les abans exposades. De la mateixa manera que es podran comunicar i cedir dades amb l’Escola i l’AMPA corresponent i amb administracions locals i comarcals amb la mateixa finalitat. (Pot contactar amb nosaltres per a mes informació mitjançant l’e-mail: lopd@camposestela.com).
   Vostè podrà exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació y Oposició al
tractament segons els procediments de la mencionada Llei Orgànica, dirigint-se al
següent e-mail: lopd@camposestela.com.
En el cas de que vostè faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment de l'establert a l'article 5.4 de la LOPD, vostè haurà d'haver informat amb caràcter previ a les referides persones del contingut de les dades facilitades, de la seva procedència, de l'existència i finalitat del fitxer en el que es troben les seves dades, dels destinataris de la informació, de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de les dades identificatives de VALLÈS, segons s'estableix en la present Clàusula.


Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada